První týden v Edinburghu

?vodem

Dnešním dnem mi kon?í první týden v Edinburghu. Abych to shrnul: p?ed týdnem jsem se na ?ty?i roky p?est?hoval do Edinburghu abych tu studoval vysokou školu, jmenovit? Um?lou inteligenci a Psychologii. Rozhodl jsem se napsat pár dojmů z t?chto prvních dní.

Cesta a první dojmy

Cesta moc nestála za ?e?. Do Edinburghu se letí sm?šn? krátkou dobu a víc ?asu než samotný let mi pak zabralo se v Edinburghu dostat pomocí MHD na kolej. Jednou z nep?íjemných v?cí ohledn? cesty bylo, že aerolinie, se kterou jsem let?l, m?la limit na zavazadla 17kg, takže mám sebou opravdu jen to nejnutn?jší.

Cestou se mi poda?ilo zahlídnout nejnitern?jší jádro Edinburghu a rázem jsem pochopil, pro? se o n?m mluví jako o jednom z nejkrásn?jších m?st. Pokud budete moct, ur?it? se sem zaleťte podívat, opravdu to stojí za to.

Moje kolej

Moje kolej, a? původn? dle popisů m?la být velmi skromná (tedy hlavn? co se velikosti pokojů tý?e), se ukázala, že je velmi pohodlná a můj pokoj je cca 3×4,5m (odhadem) velký. Záchody, sprchy a kuchyn? jsou spole?né, jinak bydlím sám.

Po tom, co jsem se trochu zabydlel a ud?lal úvodní návšt?vu v nákupním centru (které je prakticky hned za rohem), bylo úvodní setkání, které hned následovalo pro m? trochu zvláštní hromadná návšt?va onoho nákupního st?ediska s velkým nákupem alkoholu, prý abychom se na to úvodní seznamování správn? naladili. (A pak se ?echám ?íká alcohol culture…) Následn? jsme obešli n?kolik barů a trochu se seznámili.

Fresher week

Od ned?le dál pak následuje takový univerzitní týden pro studenty prvního ro?níku, kterému se p?ezdívá Fresher week. Ten je neuv??iteln? nabitý akcema všeho druhu pro nové studenty. Pro zajímavost dávám k nahlédnutí screenshoty ze svého kalendá?e na tenhle týden:

Kalendá? m?síc Kalendá? týden

Církev

Jednou z prvních akcí Fresher Weeku, kterých jsem se zů?astnil byla studentská mše, následovaná krátkou Cake & Wine Party. Tam jsem se seznámil se svoji novou farností. P?ímo na univerzit? působí Dominikánský ?ád, který zde koná službu pro studenty v rámci organizace, které se p?ezdívá Catholic Student Union, jejíž ?lenem jsem se o den pozd?ji stal.

Príjemné je, že tato skupina je velmi živá a velmi aktivní. Každý den je spole?ný ob?d (zdrama!) s krátkou mší a každou st?edu i velká slavnostní ve?e?e.

Akademia a spánek

Zatím jsem jenom psal, jak se mi da?í po všech možných stránkách, nicmén? na univerzit? ?lov?k p?eci jenom o?ekává i n?co spojeného se vzd?láváním. Jak jsem se pozd?ji dozv?d?l, tak plán byl takový poslat studentům informace o úvodním setkání jednotlivých oborů p?edem. To se bohužel v mém p?ípad? n?jak nerealizovalo. Našt?stí jsem v ned?li na mší potkal jednoho kluka, co také studuje AI a který mi ?ekl, kdy se úvodní setkání koná. Bylo to v úterý v deset hodin ráno. Pro jistotu jsem si nastavil budík…

…a probudil jsem se v jedenáct hodin. Celou v?c se nakonec poda?ilo vy?ešit po telefonu, dorazil jsem do Teaching office a tam m? už ?ekli kdo je můj Director of Studies. (DoS je osoba, která má na starosti m? zapsat do adekvátních kurzů a p?ípadn? zodpov?d?t moje studijní dotazy.) S ním jsem se pak sešel a vše prob?hlo celkem v po?ádku. Te? už mám i vybrané p?edm?ty a pro zajímavost p?ikládám svůj rozvrh:

Rozvrh

Societies

V Edinburghu se hodn? studentských aktivit soust?edí do tzv. Societies, což jsou jakési zájmové spolky. Je jich tu okolo 222 a jejich zájmy jsou podle toho dost různorodé – pro zajímavost jich pár uvedu: Chocsoc se zabývá degustací ?okolády, ScifFy je zam??ená na Scifi a Fantasy literaturu a film nebo EUBDS je tane?ní societa.

Dále tu existují v rámci jinné organizace univerzitní sportovní kluby, kterých je také velké množství. Já jsem se jmenovit? p?ihlásil na t?i sporty, z nichž možná jeden nakonec z nedostatku ?asu vynechám. Budu plachtit, šermovat kendo a hrát Ultimate Frisbee.

A to je pro dnešek vše. To be continued (asi).

3 komentáře k článku “První týden v Edinburghu”

  1. Na tom screenu z rozvrhu toho neni moc vidět…

  2. kopomir říká:

    Z rozvrhu nebo kalendáře? U kalenáře je to trochu naschvál, má to ilustrovat přeplňenost akcí co tu je ;)

Zanechte komentář

Abyste mohl komentovat, musíte se přihlásit.